sitede ara

Yükleniyor...
Get our toolbar!

yorumlarınızı paylaşın

tıklanma istatikleri

kösem sultan ve hayatı

Kösem Sultan

Kösem Sultan

Uyarı: Son yıllarda televizyon kanallarında prodüksiyon yanı çok kuvvetli, popüler sinema ve dizi oyuncularını oynatarak, insanları etkileyen ve tarihi algıyı değiştirmeye çalışan bir dizi furyası ile karşı karşıyayız. Özellikle Osmanlı Sarayında iz bırakmış önemli vâlide sultanların etrafında kurgulanmakta olan bu diziler, konuya vâkıf olmayan insanların aklını karıştırmaktadır. Sarayın örf, adet ve kurallarını bilmeyen insanlar renkli ekranda gördüklerini gerçekmiş gibi kabul etmektedirler. Gerek saray halkının yaşayışı gerekse tarihi şahsiyetler hakkında bilerek yapılmaya çalışılan bu tahribatın zaman içinde zararlarını görebiliriz. Nitekim yayınlanan bir diziden sonra Kanuni Sultan Süleyman’ı mahkemeye bile verenler çıkmıştı.

Tarihi olaylar ve şahsiyetleri hataları ve sevapları ile kabul etmeli ve yapılmak istenen tahribata karşı duyarlı olmalıyız. Gerçi bu olumsuzluklara rağmen özellikle devlet televizyonlarında nispeten tarihimizi daha tarafsız ve doğru olarak ele alan yayınlar da yapılmaya başlanmıştır. Doğru bilgi, doğru kaynaktan alınır düsturunu göz ardı etmememiz gerekmektedir. Bu yüzden tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenmeli ve sahip çıkmalıyız. Bu uyarımızı Kazım Paşa’nın şu sözleri ile noktalayalım:

"Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve ananesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır."

Kösem Sultan'ın Hayatı

Kösem Sultan'ın hayatının ilk yılları hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Saraya ne zaman ve nasıl alındığı, ailesinin kimliği bilinmemekle beraber Ortodoks bir papazın kızı olduğu, muhtemelen Bosna taraflarından getirildiği ileri sürülür. Öldürüldüğü sırada altmış iki yaşında olduğu rivayet edildiğine göre 1589'da doğduğu söylenebilir. Saraya geldiğinde güzelliğiyle 1. Ahmed'in dikkatini çekmiş ve onun en önde gelen hasekisi olmuştur.

Kaynaklarda Kösem adıyla birlikte Mahpeyker adı da geçer. Haremde asıl adının Mahpeyker olduğu, daha çok tanındığı Kösem'in ise lakap olarak kendisine verildiği anlaşılmaktadır. Kösem lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareketle pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı almış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Ayrıca Kösem adının "koyun sürüsü önünde giden koç" manasına geldiği ve bu bakımdan onun liderlik vasfına işaret ettiği de belirtilir.

Kösem Sultan'ın I. Ahmed'in ölümcül humma hastalığına tutulması üzerine oğullarına saltanatı hazırlama yolunda çeşitli faaliyetlere giriştiği, bunu sağlamak için 1. Ahmed'in vefatından sonra onun Mahfiruz Hatice Sultan'dan doğma oğlu Osman'ın yerine 2. Mehmed'in oğlu ve 1. Ahmed'in kardeşi Mustafa'yı tahta çıkarttığı, böylece saltanat sisteminde önemli bir değişikliğe yol açmış olduğu ileri sürülür. Kösem Sultan'ın bu olaylardaki rolü hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte kardeş katli uygulamasının sona erişinde oğullarını koruma amaçlı da olsa nispi bir payı olduğu açıktır. Kösem Sultan, 1. Mustafa'nın iki saltanatı ile 2. Osman'ın padişahlığı döneminde Eski Saray'da 6 yıl kadar ikamet etti. Oğlu 4. Murad'ın tahta çıkışı, ona arzuladığı gücü sağladı, Eski Saray'dan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip vâlide sultan oldu.

Oğlu 4. Murad'ın henüz 12 yaşında bulunması, devletin idaresinde Kösem Sultan'ı söz sahibi yaptı. Bu yıllarda yeniçerilere cülus bahşişi dağıtılması problemi yanında Bağdat'ın elden çıkması, eyaletlerdeki itaatsizlikler, Abaza Mehmed Paşa'nın isyanı, Kazak eşkıyasının boğaza kadar sokulması, Kırım'daki huzursuzlukların çözüme kavuşturulması gibi konularda devlet erkânıyla birlikte çalıştı.

Sultan Murad da annesinin yanında devlet işlerini öğreniyor, idareyi devralmayı planlıyordu. Kösem Sultan ise yetkilerini oğluna bırakmak niyetinde değildi. Fakat Sadrazam Hüsrev Paşa'nın azledilmesinin ardından taşrada ve İstanbul'da gelişen olaylar, Topal Recep Paşa'nın sadrazamlığı elde ederek giriştiği çeşitli manevralar, onun gücünün kırılması ve bizzat idareyi 4. Murad'ın almasıyla sonuçlandı. Ancak yine de 4. Murad annesinin sözünü dinliyor ve ondan bütünüyle kopamıyordu. Nitekim Bursa seyahati sırasında 4. Murad'ın, hakkında bazı şikâyetler bulunan İznik kadısını idam ettirmesi neticesinde ulema arasında ortaya çıkan tepkiler üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, Kösem Sultan'a bir tezkire göndererek oğlunu uyarmasını rica etmiş, ayrıca pâdişâhın tahttan indirilme söylentilerini de ona bildirmiş. Kösem Sultan bütün bu gelişmeleri he-men oğluna iletmişti. Bu ihbar üzerine padişah İstanbul'a gelip hadiseyi hiç soruşturmadan şeyhülislamı idam ettirdi.

Bu olay dolayısıyla oğlunun güvenini kazandığı anlaşılan Kösem Sultan, 4. Murad'ın Revan seferinden başarıyla dönüşünün ardından ayrı anneden kardeşleri olan Bayezid ve Süleyman’ı, Bağdat Seferi'ne çıkmadan bir süre önce de öz kardeşi Kasım'ı öldürtmesine engel olamadı. Fakat Kösem Sultan, diğer oğlu İbrahim’i kurtardığı gibi onun saltanatın tek varisi olarak tahta çıkmasını da sağladı.
Sultan İbrahim'in cülusu Kösem Sultan'ı yeniden eski gücüne kavuşturdu. İbrahim'in zihni problemleri onun sorumluluğunu arttırmıştı. Zamanla Sultan İbrahim, artan rûhî sıkıntılarının da etkisiyle annesini dinlemez oldu. Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan uzaklaştırdı, İskender Çelebi Bahçesi’nde ikamete mecbur etti. Bir rivayete göre İbrahim, annesini Rodos'a sürmek istemişti. Kösem dahi bunca yıllık tecrübesine rağmen hayatından endişeliydi.

Devlet erkânı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri, pâdişâhın tahttan indirilmesinin zarûret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Sadrazam Sofu Mehmed Paşa ve Şeyhülislam Abdürrahim Efendi gibi devlet adamları bu iş için vâlide sultanın rızasının alınması gerektiğini biliyorlardı. Gelişmeler üzerine saraya dönen Kösem Sultan'a bir heyet gönderilerek tahttan indirme kararı kendisine tebliğ edildi. Kösem Sultan, önce rıza göstermeyip direndi. Ardından çaresiz kalmış gibi görünerek torunu Mehmed'i hazırlamak üzere harekete geçti. Bir müddet sonra da torunuyla dönerek tahta çıkma gerçekleşti . Bu hâl ve cülusta Kösem Sultan'ın etkili bir rolü olduğunda devrin kaynakları birleşmektedir. Hatta Sultan İbrahim'in daha sonra kapatıldığı odasında boğdurulmasında onun parmağı olduğu da belirtilir.

Kösem Sultan için İbrahim'in saltanatı pek tatmin edici geçmemişti. Çünkü vâlide sultanlık yetkilerini istediği gibi kullanamamıştı. Torununun 7 yaşında olması, annesi Hatice Turhan Sultan'ın genç ve tecrübesiz bulunması sebebiyle iktidarın kendisinde kalmasını tabii karşılıyordu. Hâlbuki geleneğe göre büyük vâlidenin Eski Saray'a gidip kösesine çekilmesi, Turhan Sultan'ın yetkileri kullanması usuldendi.

Kösem Sultan cülustan sonra böyle görünmüşse de onun samimi olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. 4. Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında Kösem Sultan, Yeniçeri Ocağı'na dayanarak devlet işlerine müdahale etmeyi sürdürdü. Öte yandan Turhan Sultan da padişah annesi olarak devlet işlerine müdahaleye başladı. O da saray ağalarına dayanıp bir denge kurmayı başarmıştı. Bu karışık ortamda Kara Murad Paşa, fazla dayanamayarak istifa etti.

Yeni sadrazam Melek Ahmed Paşa'nın bütçe açığını kapatmak için aldığı tedbirler İstanbul'da esnaf ve halkın ayaklanmasına sebep oldu. Saraya yürüyen halk ağaların idamını talep etti. Buna yanaşmayan Kösem Sultan, halka rağmen ağaları korudu, yine düzenin ağalar sayesinde ayakta kalabildiğini düşünüyordu. Böylece Kösem Sultan'ın ağalar nezdinde itibarı artmış, Turhan Sultan karşısında güçlenmişti. Yıldızı parlamaya başlayan Köprülü Mehmed Paşa da Kösem Sultan'ı destekleyenlerin safına katıldı. Diğer taraftan Turhan Sultan, saray ağalarıyla gizliden gizliye büyük vâlide aleyhinde çalışmalarını yürütüyordu.

Bu sırada yanındaki kuvvetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen asi reisi İpşir Mustafa Paşa, Kösem Sultan ile ocak ağaları için tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Kösem Sultan ve ekibi, ellerini çabuk tutup pâdişâhı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Tahtta, safdil bir kadın olan Dilaşub Sultan'dan doğma Mehmed'in kardeşi Süleyman’ı çıkarmayı planladılar. Böylece büyük vâlide, rahat bir şekilde hâkimiyetini devam ettirebilecekti.

Kösem Sultan, ocak ağalarına gizlice mektuplar göndererek Turhan Sultan taraftarı 4 harem ağasının öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi. Kararlaştırılan gece ağalar, adamları ile birlikte gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını bertaraf ettikten sonra 4. Mehmed'e de zehirli şerbet içirilecekti. Ancak iki vâlide ile de temasta bulunan Meleki Kadın, Turhan Sultan'ı uyarınca durum Kösem aleyhine döndü.

Turhan Sultan, Kösem'i öldürtmek üzere faaliyete geçti. Bu iş için Baş lala Uzun Süleyman Ağa'yı görevlendirdi. Süleyman Ağa ve adamları, Kösem Sultan'ı Harem'deki odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler. Kösem Sultan'ın cenazesi Eski Saray'a götürüldü, gerekli işlemler yapılarak Sultan Ahmed Camii haziresindeki zevci 1. Ahmed'in yanına defnedildi.

Kaynaklarda "vâlide-i muazzama, koca vâlide, ummu'l-mu'minin, sahibetu'l-makam, mehd-i ulya, vâlide-i atika, valide-i kebire" olarak da anılan Kösem Sultan, 4. Murad ile Sultan İbrahim döneminde ve 4. Mehmed devri başlarında saray hayatında ön plana çıkmış, birçok hadisenin müsebbibi olarak kaynaklarda itham edilmiştir. Bununla beraber saltanat makamının karşı karşıya kaldığı türlü badirelerin iyi veya kötü atlatılmasında pay sahibi olarak bir devre damgasını vurmuştur

İngilizce Meslekler ve Anlamları

İngilizce Meslekler ve Anlamları

Meslekler / Jobs

Accountant: Muhasebeci.
Acrobat: Akrobat.
Actor: Aktör.
Actress: Aktris.
Admiral: Amiral.
Advertisar: Reklamcı.
Agent: Ajan.
Ambassador: Büyükelçi.
Announcer: Spiker.
Archaeologist: Arkeolog.
Architect: Mimar.
Author: Yazar.
Baby-sitter: Bakıcı.
Baker: Fırıncı.
Ballet dancer: Balet.
Ballerina: Balerin.
Bank offical: Banka memuru.
Banker: Bankacı.
Barber: Berber.
Barman: Barmen.
Beggar: Dilenci.
Belly dancer: Dansöz.
Blacksmith: Demirci.
Boss: Patron.
Builder: İnşaat ustası.
Businessman: İş adamı.
Butcher: Kasap.
Cab driver: Taksi şöförü.
Cameraman: Kameraman.
Captain: Kaptan.
Carpenter: Marangoz.
Cashier: Kasiyer.
Chef: Aşçıbaşı.
Chemist: Eczacı.
Cleaner: Temizlikçi.
Clown: Palyaço.
Coach: Antrenör.
Colonel: Albay.
Composer: Besteci.
Contractor: Mütahit.
Cook: Aşçı.
Critic: Eleştirmen.
Customs Officer: Gümrük memuru.
Dancer: Dansçı.
Decorator: Dekoratör.
Dentist: Dişçi, diş hekimi.
Detective: Dedektif.
Diplomat: Diplomat.
Doctor: Doktor.
Door keeper: Kapıcı.
Driver: Şöför.
Electrician: Elektrikçi.
Engineer: Mühendis.
Executioner: Cellat.
Farmer: Çiftçi.
Fashion designer: Modacı.
Fireman: İtfaiyeci.
Fisherman: Balıkçı.
Florist: Çiçekçi.
Football Player: Futbolcu.
Foreman: Ustabaşı.
Furniture maker: Mobilyacı.
Gardener: Bahçıvan.
Glazier: Camcı.
Graphic Designer: Grafik tasarımcısı.
Greengrocer: Manav.
Grocer: Bakkal.
Guide: Rehber.
Hairdresser: Kuaför.
Headwaiter: Şef garson.
Hostess: Hostes.
House wife: Ev hanımı.
Industrialist: Sanayici.
Inspector: Müfettiş.
Insurer: Sigortacı.
Jeweller: Kuyumcu.
Jockey: Jokey.
Journalist: Gazeteci.
Judge: Yargıç, hakim.
Lawyer: Avukat.
Librarian: Kütüphaneci.
Locksmith: Çilingir.
Magician: Büyücü.
Major: Binbaşı.
Mason: Duvarcı.
Mechanic: Tamirci.
Merchant: Tüccar.
Milkman: Sütçü.
Miner: Madenci.
Minister: Bakan.
Model: Model.
Musician: Müzisyen.
Notary: Noter.
Novelist: Romancı.
Nun, priestess: Rahibe.
Nurse: Hemşire.
Oculist: Göz doktoru.
Optician: Gözlükçü.
Painter: Ressam, boyacı.
Pediatrician: Çocuk Doktoru.
Philosopher: Filozof.
Photographer: fotoğrafçı.
Pilot: Pilot.
Plumber: Muslukçu, tesisatçı.
Poet: Şair.
Police: Polis.
Policeman: Polis memuru.
Politician: Politikacı.
Porter: Hamal.
Postman: Postacı.
President: Cumhurbaşkanı
Priest: Papaz.
Prime minister, premier: Başbakan.
Printer: Matbaacı.
Prosecutor: Savcı.
Psychologist: Psikolog.
Publisher: Yayımcı.
Real estate agent: Emlakçı.
Receptionist: Resepsiyon memuru.
Referee: Hakem.
Reporter: Muhabir.
Retired: Emekli.
Sailor: Denizci.
Scientist: Bilim adamı, bilgin.
Sculptor: Heykeltıraş.
Secretary: Sekreter.
Sergeant: Çavuş.
Servant: Hizmetçi.
Shepherd: Çpban.
Shoemaker: Ayakkabıcı.
Shop assistant: Tezgahtar.
Singer: Şarkıcı.
Soldier: Asker.
Speaker: Spiker.
Spy: Casus.
Sportsman: Sporcu.
Statesman: Devlet adamı.
Student: Öğrenci.
Surgeon: Cerrah.
Tailor: Terzi.
Teacher: Öğretmen.
Technician: Teknisyen.
Trade unionist: Sendikacı.
Translator: Çevirmen, tercüman.
Treasurer: Veznedar.
Unemployed: İşsiz.
Veterinary: Veteriner.
Waiter: Garson (bay).
Waitress: Garson (bayan)
Watch repairer: Saat tamircisi.
Watchseller: Saatçi.
Writer: Yazar.
Worker: İşçi.

oglumun şarkı duyunca aglaması

Gaziantep'te freni patlayan çöp kamyonu duvara çarptı: 1 ölü

Gaziantep’te freni patlayan çöp kamyonunun, önüne aldığı araçla birlikte bir evin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP’te freni patlayan çöp kamyonunun, önüne aldığı araçla birlikte bir evin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Sabah saat 09.40 sıralarında Hoşgör Mahallesi Mehmet Aynacı Sokak’ta yaşandı. Ahmet Bayramoğlu (38) yönetimindeki çöp kamyonu, freninin patlaması sonucu park halindeki bir otomobili de sürükleyerek bir evin duvarına çarptı. Sürücü Ahmet Bayramoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına konularak Gaziantep Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

İZİNLİ ARKADAŞININ YERİNE İŞE GİTTİ

Kazada hayatını kaybeden Bayramoğlu’nun, izinli olan arkadaşının yerine işe gittiği ve kaza yaptığı aracı daha önce hiç kullanmadığı belirtildi. Ahmet Bayramoğlu’nun, birkaç ay önce baba olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayı gören vatandaşlar yaşananları anlatırken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamyonun çarptığı evin sahibi, kazanın aracına binmek üzereyken meydana geldiğini ve son anda kurtulduğunu dile getirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

gaziantepde akıllı duraklar devreye giriyor


 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdaki sıkıntıları asgariye indirme çalışmaları sürüyor. Yol, köprülü kavşak, sola dönüş yasakları ve kart27 uygulamalarından sonra “otobüsüm nerede” adı altında yeni bir proje başlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara otobüs hareket saatlerini bildiriyor. Uygulama ile yolcu, akıllı cep telefonundan hangi otobüsün hangi durağa saat kaçta geleceğini öğrenebiliyor.
Ulaştırma Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkililerinin hazırladığı proje ile bir yolcu hangi durakta saat kaçta otobüs geçeceğini cep telefonu ile öğrenebilecek. Hangi sıklıkla hangi yöne gittiğini öğrenebilecek ve buna göre otobüs duraklarını kullanabilecek. Mart ayından itibaren otobüs duraklarında başlanan uygulamada; vatandaşlar internet vasıtasıyla akıllı cep telefonlarına İOS ve Androiduygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu uygulama ile hangi otobüsün hangi durağa ne zaman geldiğini kolayca öğrenebiliyor. Bin 672 durağın koordinatları alınarak hazırlanan harita üzerinde; 121 hattın olduğu ve bu hatlarda 853 aracın hizmet verdiği ifade edildi.


AKILLI DURAKLAR DEVREDE

Yine, Ulaştırma Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hizmete giren “Akıllı Durak” ile yolcular bilgilendiriliyor. Otobüs durağında bekleyen bir yolcuya, elektronik tabela ile hangi otobüsün kaç dakika sonra durağa geleceği ve nereye gideceği bilgisi veriliyor. Bu vesile ile yolcu gideceği yerin bilgisini öğrenerek ona göre bekliyor.

gaziantep yavuzelinde kaza 2 yaralı


Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametindenadıyaman istikametine seyreden Yunus Emre Doğan (25) idaresindeki 34 ZM 8113 plakalı minibüs, Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü Yunus Emre Doğan ve Ercan Karataş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araç, Jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

AFAD, saat 20.44’ te merkezüssü Gaziantep’ in Nurdağı İlçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 20.44’ te merkezüssü Gaziantep’ in Nurdağı İlçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 

FAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi'nran alınan bilgiye göre bugün saat 20.44'te merkez üssü Nurdağı'nın Durmuşlar Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.67 kilometre derinliğinde meydana deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde hasar ve yaralı olup olmadığı araştırılıyor

sıtkı kahvecinin artvinde yaptırdıgı atatürk heykeli

Cumhuriyet Halk Partisi 34. Olağan Merkez İlçe Kongresinde konuşma yapan Artvinli İşadamı Sıtkı Kahvecioğlu kurum ve kuruluşlara ince mesajlar gönderdi. Artvin’e yaptığı hizmetlerle 7’den 70’e herkesin sevdiği saygı duyduğu bir kişi haline gelen ve son dönemde Atatepe’de yaptırdığı Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli ile ismini tüm Türkiye’ye duyuran Sıtkı Kahvecioğlu yaptığı konuşmada Ben kudretimi Atatürk’ün gençliğe hitabesinden alıyorum” dedi. --------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012 / 21:02

KAHVECİOĞLU: “ATATÜRK’Ü KİMSEYE TESLİM ETME”
Cumhuriyet Halk Partisi 34. Olağan Merkez İlçe Kongresinde konuşma yapan Artvinli İşadamı Sıtkı Kahvecioğlu kurum ve kuruluşlara ince mesajlar gönderdi.
Artvin’e yaptığı hizmetlerle 7’den 70’e herkesin sevdiği saygı duyduğu bir kişi haline gelen ve son dönemde Atatepe’de yaptırdığı Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli ile ismini tüm Türkiye’ye duyuran Sıtkı Kahvecioğlu yaptığı konuşmada Ben kudretimi Atatürk’ün gençliğe hitabesinden alıyorum” dedi.


Konuşmasına kısa bir zaman önce yetkililerle yaptıkları Atatepe incelemelerini atıfta bulunarak başlayan Kahvecioğlu “Özellikle bekledim Tolga Gül orda, basının başı orda dillendirir yazar. Baktım ses seda çıkmadı. Artık ben açıklayacağım. Sayın vali dedi ki ben öteki dünyaya inanmışım da senle orada görüşeceğim. Benim ondan önce öleceğim muhakkak. O benden sonra gidecek. Ben orda ki yerimi anlatıyorum. Huzurevimi yaptım, yurdumu yaptım, okulumu yaptım, çeşmemi yaptım, babamın köyüne suyumu getirdim. Daha da yapacaklarım var. Atatürk’ümü de kimseye teslim etmem. Aslında onu sana teslim etmem diyecektim de; ayıptır devletin valisine böyle söylenmez diye kimseye teslim etmem dedim.Tayın olduğu sekiz aylık süre içerisinde bir defa bayrağımı, Atatürk’ü mü görmeye gelmedi. Bir gün lütfetti geleceğim dedi. Daha önce de bayındırlık müdürü ile birlikte Sıtkı Amca sen yapacağını yaptın. Burasını bize teslim et diye bir teklifle geldiler.Hanım bana tembih etti. Patavatsız konuşma başımıza dert açarsın. Ama dilim durmuyor beyim. Sizlerden bir istiramım var. Ben kudretimi Atatürk’ün gençliğe hitabesinden alıyorum. Lütfen ezberleyin.Geçliğe hitabe büyük anahtardır büyük yol göstericidir.Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni herkes ezberlesin.Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızda ki asıl kanda dır.”Artvin CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün konuşmasının sonunda Sıtkı Kahvecioğlu’na hizmetlerinden dolayı plaket takdim ettiler

asılsız haber yalan oldugunu belediye başkanımız açıkladı

GAZİANTEP’te, gün içerisinde ’Suriyeliler içme suyu şebekesine zehir attı’ dedikodusu kentte paniğe sebep oldu. Vatandaşlardan gelen telefonlar üzerine konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dedikodunun provokasyon amaçlı çıkarıldığını ifade ederek, "Sabahtan beri şehrimizde birileri yeni bir panik ve gerginlik oluşturmak amacıyla dedikodular yayarak,  geçici olarak barınan misafirlerimize yönelik kışkırtmaya gitmektedirler. Gaziantep şebeke suyuna zehir katıldığı dedikoduları dolaşıma sokularak kargaşa oluşturmak hedeflenmektedir" diye belirtti .
Geçen hafta Suriyeli kiracıların ev sahibini öldürmesinin peşinden gerginlikler ile gündeme gelen Gaziantep’te, bu defa Suriyelilerin içme suyuna zehir kattığı iddia edilmesi ortaya atıldı. Kısa zamanda kulaktan kulağa dağılan bu iddia, kentte paniğe sebep oldu. Yüzlerce kişi evlerindeki şebeke suyunu içmeyerek, telefonla Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (GASKİ) ulaşarak dedikodunun doğru olup bulunmadığı öğrenmeye çalıştı.
FATMA

ŞAHİN: ASILSIZ DEDİKODU, OYUNA GELMEYİN
Yaşananların peşinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bildiri yaparak ortaya atılan iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu belirtti . Sosyal medya hesaplarından da vatandaşlara söylemlerde mevcut bulunan Şahin, "Birileri Gaziantep’i karıştırmak için Suriyeli misafirlerimize yönelik asılsız ve olumsuz niyetli suçlamalar uyduruyor. Gaziantep şebeke suyunun zehirlendiğine yönelik iddialar tümüyle yalan ve doğru değildir . Hemşerilerimin sağduyularını koruyarak, kendilerini geri dönülmez yanlışlara sevk etmeye çalışan bir takım kişilerin oyunlarına gelmemelerini rica ediyorum" diye belirtti .
TAHLİLER DE YAPILDI
GASKİ Genel Müdürlüğü’nden gercekleşen yazılı duyuruda ise içme suyuna zehir atıldığı yönünde çıkan söylentilerin dedikodudan ibaret olduğu vurgulanarak şu şekilde söylendi : ’Bugün sabah saatleri itibariyle Gaziantep içme suyuna zehir atıldığı yönünde bazı dedikodular üretilmiş olup, haber merkezlerimize de bu istikametinde bilgiler ulaşmıştır. Gaziantep içme suyu Hacıbaba Arıtma Tesisleri’nde arıtılarak şebekeye verilmekte olup, gün içerisinde itibariyle çeşitli noktalardan alınan numunelerde de her hangi bir kötü bulguya rastlanmamıştır. Gaziantep içme suyu şebekesindeki sular, insani tüketim amaçlı içme suyu standardına makul olup, yurtdaşlarmızın gönül rahatlığı ile içebilecekleri sudur. Gaziantep İçme Suyu Terfi Merkezleri, depoları ve arıtma tesisleri ve şebekesi Genel Müdürlüğümüz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.’

gaziantep 4 üncü organize saniyisinde yangın özkaplan carpet


Yangın ile ilgili olarak Bugün saat 15.45 sıralarında, Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Abdil Özkaplan'a ait halı fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Onlarca itfaiye ekibinin yanı sıra iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Son gelen bir diğer bilgde,Gaziantep sanayisinin can damarı olan Başpınar Bölgesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında yangın çıktı. Yagın nedeniyle yükselen  dumanıkentin üzerini kapladı.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde  Zeynel Abidin Kaplan'a ait olduğu belirtilen Özkaplan Halı Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale başladı.

Yangın yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangının dumanı Gaziantep'i üzerini kapladı.

makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor..Gaziantep 4'ncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Özkaplan Halı'nın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, tüm fabrikayı sardı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye aracı fabrikaya sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle de müdahale edilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen bilgilere göre, yangının inanılmaz boyutları ile ŞAnlıurfa sınırı ve adıyaman sınır köylerinden dahi rahatlıkla görüldüğü belirtiliyor.